0
Twój koszyk

Regulamin Sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.martynovsky.pl, prowadzony przez Martynovsky Marta Augustyniak, ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice NIP: 638-168-64-10

Adres do wysyłki:
Martynovsky Marta Augustyniak
ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice

adres poczty elektronicznej: sklep@martynovsky.com

numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 660 311 749. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta podane są w zakładce KONTAKT na dole strony internetowej www.martynovsky.com 

2. W przypadku użycia w regulaminie następujących definicji, należy przez nie rozumieć: 

1) Sklep internetowy – sklep internetowy znajdujący się na domenie martynovsky.com;
2) Sprzedawca – Martynovsky Marta Augustyniak, ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice
3) Produkt – wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym;
4) Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu, osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
5) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Martynovsky przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
6) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Martynovsky skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
7) Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania zakupów Produktów;

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Martynovsky podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Martynovsky zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§2 REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Martynovsky świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.martynovsky.com/pl/sklep.
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest nieodpłatna i dobrowolna.
4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych”, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
5. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym możliwa jest po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.martynovsky.com/pl/sklep zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.  
6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Martynovsky wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Martynovsky za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@martynovsky.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Martynovsky żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
10. Martynovsky może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
11. Martynovsky może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§3 NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Martynovsky. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Martynovsky, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Martynovsky. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres e-mail na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres e-mail, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać zakupu produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie pod adresem www.martynovsky.com/pl/sklep zamówienia. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Niezbędnym elementem podczas składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
4. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.martynovsky.com/pl/sklep skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w tym celu należy wybrać przycisk „cofnij” widoczny na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
6. Klient, po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do dokonania płatności za pośrednictwem usługi Paypal. W przypadku braku płatności, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu oraz koszty wysyłki jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.martynovsky.com/pl/sklep w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.
8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia i dokonaniu płatności, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Martynovsky wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Martynovsky z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Martynovsky.
9. W przypadku niedostępności danego produktu Klient może dokonać zamówienia zakupu produktu poprzez wpisania Klienta na listę Klientów oczekujących („Powiadomienie o dostępności”), poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na portalu Sklepu przy konkretnym, wybranym przez Klienta  Produkcie. W celu zamówienia usługi Powiadomienie o dostępności Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Powiadomienie jest przesyłane w formie elektronicznej (e-mail).
10. Indywidualne zamówienia składane są za pośrednictwem adresu sklep@martynovsky.com.

§5 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Sklep oferuje możliwość dostawy produktu poprzez przesyłkę kurierską na wybrany adres dostawy.
2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w systemie płatności Paypal, lub skorzystania z formy płatności oferowanej przez Stripe.
3. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres.
4. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.
5. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej DPD lub DHL.
6. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Przewidywany czas dostawy dla zamówień na terenie Europy 2-3 dni roboczych. W pozostałych przypadkach czas dostarczenia przesyłki wynosi 3-5 dni roboczych. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Protokół stanowi podstawę rozpatrzenia reklamacji.

§6 PŁATNOŚĆ

1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.
2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto.
3. Sklep umożliwia płatność za zakupy poprzez usługę Paypal. 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki zwrotnej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@martynovsky.com lub pocztą na adres: Martynovskyul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie, zachowując formę pisemną.
3. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: Martynovsky Marta Augustyniak ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice.
4. Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy, nieużywany, bez śladów użytkowania nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Martynovsky przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument po otrzymaniu zwróconego produktu w terminie do 10 dni roboczych.

§8 ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. Martynovsky jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
2. Reklamację należy złożyć na piśmie na adres: Martynovsky Marta Augustyniak,ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice.
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.
4. Martynovsky rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.martynovsky.com/pl/sklep, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)
4. Martynovsky zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta  i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.
5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2020 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.